Projekty Unii Europejskiej

Tytuł: „Stworzenie zaplecza B+R oraz przeprowadzenie prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie rodziny produktów medycznych przyspieszających gojenie ran, w tym powstających w przebiegu cukrzycy”

Cel projektu:

Celem projektu jest uruchomienie laboratorium B+R służącego działalności innowacyjnej Instytutu Biotechnologii i Badań Medycznych 
BIOLAMED Sp. z o.o. oraz wprowadzenie na rynek rodziny preparatów pochodzenia naturalnego przyspieszających gojenie ran oraz usług diagnostycznych
z zakresu metabolomiki i histopatologii.

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie do praktyki gospodarczejwyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych 
w postaci rodziny produktów przyspieszających gojenie ran różnego pochodzenia, w tym szczególnie trudno gojących się ran powstających 
w przebiegu cukrzycy oraz uruchomienie regionalnego laboratorium wykonującego badania patomorfologiczne.

Wartość projektu: 4 396 969,91 PLN

Wkład UE: 2 716 062,40 PLN

Materiały do pobrania

Zawiadomienia o wyborze

Zapytanie sprzęt laboratoryjny

Zapytanie sprzęt komputerowy

Zapytanie odczynniki

Zapytanie mikrotom procesor barwiarka kriostat

Zapytanie mikroskop

Zapytanie chromatograf gazowy z detektorem mas

Szacowanie wartości zamówienia - recenzent badań

Szacowanie zamówienia - zakup owocników grzyba

Szacowanie wartości zamówienia -laboratorium

Zapytanie wynajem pomieszczeń

Szacowanie - patent

Tytuł: „Przeprowadzenie audytu technologicznego przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu do praktyki gospodarczej wyrobu medycznego
z ekstraktu grzyba Phallus impudicus przyspieszającego proces gojenia ran”.

Termin realizacji: 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

Przedmiotem realizowanego projektu rozwojowego jest wykonanie audytu technologicznego obejmującego ocenę potrzeb, potencjału i możliwości wdrożenia innowacji produktowej w postaci wyrobu medycznego pochodzenia naturalnego (zastosowanie ekstraktu z grzyba Phallus impudicus) przyspieszającego proces gojenia ran.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach grantu nr GRANT2/152 powierzonego w dniu 6 listopada 2019 roku przez Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku przyznanego w ramach projektu grantowego pt. „Granty na badania i rozwój” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii
i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2. Bon na usługi badawcze.

 

Tytuł: „Wykonanie audytu technologicznego przedsięwzięcia realizowanego przez Instytut Biotechnologii i Badań Medycznych BIOLAMED
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz opracowanie dokumentacji i zgłoszenie wynalazku w procedurze EPO”

Termin realizacji: 01.10.2019 r. – 30.09.2020 r. 

Przedmiotem realizowanego projektu rozwojowego jest wykonanie audytu technologicznego obejmującego ocenę potrzeb, potencjału i możliwości wdrożenia innowacji produktowej w postaci preparatu obniżającego poziom glukozy we krwi oraz dokonanie zgłoszenia w procedurze EPO wynalazku zarejestrowanego w UP RP pod tytułem „Preparat o działaniu hipoglikemicznym”. Celem projektu jest przygotowanie do wdrożenia, skomercjalizowanie
i zabezpieczenie praw własności intelektualnej rozwiązania w postaci preparatu o działaniu hipoglikemicznym stosowanym wspomagająco u pacjentów
z cukrzycą, a mającym wpływ na aktywność enzymów metabolizujących węglowodany oraz na profil ekspresji genów enzymów biorących udział
w metabolizmie węglowodanów. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach grantu nr GRANT2/71
powierzonego w dniu 17 września 2019 roku przez Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku przyznanego w ramach projektu grantowego pt. „Granty na badania i rozwój” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii
i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2. Bon na usługi badawcze.

Materiały do pobrania

Opis projektu_strona www_BIOLAMED